Diensten

ONZE DIENSTEN

Re-integratie

In de afgelopen 20 jaar dat onze collega’s van Hendriks Mens en Arbeid als arbeidsdeskundigen werkzaam zijn als specialisten in letselschadezaken, lag de nadruk met name op het terrein van re-integratie. Bekend is dat de grootste schadepost in letselzaken ‘het verlies aan arbeidsvermogen is’. Terecht derhalve dat de focus vooral lag – en ligt – op een terugkeer naar betaald werk/inkomsten, zowel voor slachtoffers in loondienst als voor zelfstandigen. Met betrekking tot deze laatste groep blijkt in de praktijk een niet onaanzienlijk deel geen AOV te hebben. Dat maakt het belang voor de aansprakelijke verzekeraar alleen maar groter om de schadelast te verminderen.

Bij letsel is het voor alle betrokken partijen van groot belang dat er deskundig wordt gekeken naar de werksituatie van vóór het ongeval alsmede de functionele mogelijkheden daarna. Door resultaat- en maatgericht te werk te gaan vanuit een gezamenlijke opdracht van twee partijen, verzekeraar en belangenbehartiger, wordt door Hendriks Mens en Arbeid met betrokkene intensief gewerkt aan het bereiken van een zo optimaal mogelijk resultaat. De inzet is er op gericht om de betrokkene zo dicht mogelijk terug te brengen naar de inkomenssituatie van vóór het ongeval. Samen met betrokkene brengen we het opleidings- en werkverleden in beeld en zoeken we naar passende mogelijkheden voor de toekomst.

Wij zijn van mening dat werk, in de breedste zin van het woord, bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van mensen.

Casemanagement

Hendriks Mens en Arbeid treedt op als professioneel casemanager waarin de regie en coördinatie wordt gebundeld. Door een betrouwbare en persoonlijke aanpak, regisseert Hendriks Mens en Arbeid de case voor alle betrokken partijen duidelijk en transparant.

De afgelopen jaren heeft Hendriks Mens en Arbeid zijn meerwaarde laten zien in onder andere casussen rondom de Q-koorts en resocialisatietrajecten voorafgaand aan de daadwerkelijke re-integratie.
Wij staan u graag te woord om de mogelijkheden verder toe te lichten.

Would be onderzoek

In de letselschaderegeling is het verlies aan arbeidsvermogen een belangrijke schadepost, zeker als het om toekomstig verlies aan arbeidsvermogen gaat. Partijen willen inzicht in de hypothetische carrière- en verdienmogelijkheden en vaak ook de resterende verdiencapaciteit.

Hendriks Mens en Arbeid onderzoekt de zogenaamde would-be situatie waarin gekeken wordt naar alle aspecten tot aan het ongeval die van belang zijn. Ook zullen andere bronnen geraad- pleegd worden zoals eventuele ex-werkgevers, educatie en vergelijkbare beroepsgroepen. Daarnaast spelen statistische gegevens een rol bij de totstandkoming van het een would be rapport. Het uiteindelijke doel is een bepaling te kunnen maken van de hypothetische werksituatie en inkomen wat betrokkene had kunnen bereiken wanneer er geen ongeval had plaatsgevonden.

Herstelcoaching

Veelal is er bij letselschade sprake van een traumatische ervaring. Voor de betrokkene kan er veel veranderen ten opzichte van de situatie van vóór het ongeval. De kans bestaat dat de betrokkene hierdoor vast loopt op het werk of thuis.

Hendriks Mens en Arbeid biedt herstelcoaching aan waarin wij meekijken met de betrokkene om vanuit de eigen behoefte en wensen weer stappen vooruit te kunnen maken. Samen met de betrokkene wordt een begeleidingsplan opgesteld ten dienste van duurzaam functioneren in leven en werken. Vanzelfsprekend stemmen we dit vervolgens ook af met onze opdrachtgevers.

Overige diensten

Hendriks Mens en Arbeid kan voor beide partijen op diverse disciplines als deskundige optreden.
U kunt hierbij denken aan:

  • Begeleiding bij het proces voor huishoudelijke hulpbehoefte.
  • Trajectbegeleiding met betrekking tot mobiliteit na letsel.
  • Ondersteuning bij het project aanpassingen voor woning, werkplek, etc.
  • Ondersteuning in wet- en regelgeving omtrent arbeidssituatie en instanties als UWV, WMO, Gemeenten, etc.
  • Multidisciplinaire samenwerking met onder andere letselschadepsychologen, loopbaanadviseurs, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, professionals in NAH, etc.